Johan van Aken
MULTI MEDIA ART 

VIDEO   FILMSTILL  SCHILDERIJEN

 

Het werk van de kunstenaar Johan van Aken beweegt zich tussen het geometrisch-abstracte en het landschap.

 In 1978 vertaalde hij het geschilderde landschap naar het geometrisch-abstracte schilderij en sindsdien onderzoekt hij de mogelijkheden van de tweedimensionale ruimte van het schilderij waarbij hij het vierkant, de driehoek en de cirkel en afgeleiden hiervan gebruikt als basisvormen voor dit onderzoek in zijn beeldende geometrie.

In zijn schilderijen verbeeldt hij het geometrisch abstracte, of het landschap met geometrisch abstracte grondvormen, in een innerlijk landschap waarin hij de ruimte en tijd als verstilling zichtbaar maakt.

 Door gebruik te maken van de nieuwe media heeft hij een middel gevonden om deze uitgangspunten in bewegend beeld van bv. de wolken, de zee, het landschap en zijn geometrisch-abstracte video's zichtbaar te maken.

 Dit opent nieuwe wegen om met behulp van de nieuwe media te experimenteren met ruimte,tijd en beweging van de beelden en deze te vertragen om zo de tijd laten verglijden in een veranderende dynamiek en ritme, zodat er een nieuwe werkelijkheid wordt gecreëerd.

De door van Aken op de computer gecomponeerde en uitgevoerde minimale muziek versterkt deze ervaring als tegenhanger van de snelheid van de beeldcultuur en de gehaaste tijd.  

 

 

  Geometry in nature   filmstill 2016

 

 

Innerlijk landschap 2020innerlijk landschap 2021 

VIDEO   FILMSTILL   PAINTING

 

In  1978 for the first time Johan van Aken  transformed  in his paintings the landscape into geometric abstract shapes and since then his work moves between these  disciplines and he  is researching the possibilities  of the two dimensional space of the canvas  with using the basic forms of geometry, the circle, square, rectangle and derivates of these forms for his imaging geometry.

In his paintings he images the geometric abstraction into an inner landscape in which he  reveilles the space-time continuum as frozen moment.

By using the new media he found  a way to integrate and visualize his point of view in for example the moving image of clouds, the sea, the landscape and in his pure geometric abstract video’s.

For him, the using of the new media opens new ways of experimenting with time, space and movement of the images, to delay these and let time flow in a changing dynamic and rhythm, on order to create a new reality.

The on the computer  by Johan van Aken  composed minimal electronic music strengthens this experience as counterpart against the  tempo of the  image culture en the hasty  present time.


VIDEO GEOMETRISCHE TENDENSEN  VAN 1978-2020

Overzicht van het werk van Johan van Aken 1978-2020

 

 Multidimension  2020


 

 

 

 

 

 Hoogveenproject 1978    ven realistisch naar abstract 

 

 

 

Kunst, filosofie, het leven, voor mij betekent dit  het zoeken naar essentie. Het instrument hiervoor is waarneming, het bewustzijn van het zich kunnen verwonderen, maar ook van ontvankelijkheid en intensiteit, niets is decor maar is zijn eigen wereld van de oneindige  veelheid van verscheidenheid.

Voor mij is kunst de mogelijkheid dit te registreren en uit te werken.

Mijn uitgangspunt was het  geometrisch-abstracte te verbeelden in de tweedimensionale ruimte van het schilderij en deze vervolgens te onderzoeken om grip te krijgen op de verbeeldde  ruimte, waarin het denken en de intuïtie de plaatsing van de lijn, het vierkant, de rechthoek, bepaalden.

Deze elementen vormen binnen het schilderij of de collages een gestold beeld waarmee je in gedachten de beweging voort kunt zetten. De vrijheid hiermee bezig te zijn heeft mij altijd gefascineerd.

Dit zelfde principe heb ik ook toegepast op het geschilderde  landschap door een vergaande abstractie door te voeren en de geometrische grondvormen op de organische vormen toe te passen waarin de horizontale lijn het zwaartepunt vormt waarin de suggestie van de  ruimte erboven en eronder deze erin verankert.

Het Taoïstische principe dat alles stroomt, dat het leven beweegt in een tijdstroom die vloeibaar en ongeconditioneerd is,is voor mij de essentie van het bestaan.

Hoewel het substantiële van het schilderen duidelijk mijn voorkeur heeft, ben ik ook altijd met fotografie bezig geweest. Met het binnentreden in de digitale wereld van de computer kwamen er voor mij nieuwe mogelijkheden te voorschijn en begon ik na te denken over het bewegend beeld in relatie met het gegeven van tijd als duur en de ruimte.

Begonnen met analoge video te digitaliseren ben ik al snel overgestapt met digitale video te registreren en mede dankzij de snelle computers met grotere rekencapaciteit en bewerking  programma's met meer mogelijkheden  ging er een wereld van nieuwe mogelijkheden voor mij open. Hierin kan ik experimenteren met puur landschappelijke filmbeelden door vertragen van de tijd en beelden in elkaar laten overvloeien of met  ruimte in ruimte en hiermee een nieuwe werkelijkheid te creëren om het voor mij essentiële vorm te geven.

Tegelijkertijd kan ik het geometrisch abstracte met de mogelijkheden van de computer op een nieuwe manier vormgeven met beweging en variatie van  kleur en overgangen in complexe vormen, dit alles vanuit  mijn ervaring als constructief kunstenaar  

 

 

 

 

View into sea   filmstill  2010 

 

 

Art, philosophy, life, to me this means searching for the essence of life. The instrument for doing  this is perception, the conscience of letting surprise itself, but also of receptivity and intensity, nothing is decor  but is its own world inf the infinity and multiplicity of it. For me art is the possibility of registering and of developing this.  

My starting point of view was to imagine the Geometric-abstraction  into  the two-dimensional space of the painting and in advance  to examine this  in order to get grip on this supposed  space, in which thinking and the intuition  stipulated  the placement of the line, the square and the rectangle.

In the area of the paintings  or the collages these elements form a coagulated picture in which you can put the movement in ideas. The freedom of doing this  always has been my fascination.

 This same principle I have also applied on the painted landscape by carrying out a far-reaching abstraction and apply  on the organic forms the geometrical ground forms in which the horizontal line defines  the central point in which the suggestion of the space above and beneath anchors  these.  

The Taoïstistic  principle that everything flows, that life moves in a time flow which is  liquid and unconditioned is, for me, the nature of existence.  

Although the  substantial of painting clearly has  my preference, at the same time I have always been busy with photography.

 By entering into the digital world of the computer new possibilities appeared and I started to think concerning the moving picture in relation with data of time as duration and the space.

 Started digitize analogous video I have rapidly changed to digital video registration  and thanks to the fast computers with larger rack capacity and new versions of software which offer me more possibilities,   a world of brand new prospects opened.  Now I can experiment with pure film pictures of the landscape by slowing down the time and overflow images in each other or with space in space in order to create a new reality and configure this  into, for me,  the essential.

 At the same time I can configure  the  geometric- abstract with the possibilities of the computer into a new manner with movement and variety of color and passages in complex forms, all this from my experience as constructivistic artist.

 

 foto  2020